Gorffennaf 2008 i Awst 2008 / Rhifyn 546-547

A Warrior's Tale - Dai Smith

Meic Birtwistle

 Mae sawl ffin yn rhedeg trwy fywyd a gwaith Raymond Williams. A dyma destun llyfr newydd Dai Smith – dehongliad o’r ffactorau a ffurfiodd y llenor, y beirniad a’r hanesydd Cymreig.

 

Meic Birtwistle
Mwy

Gwerin Gwlad

D. Ben Rees

Dyma’r gyfrol gyntaf mewn cyfres, a fydd yn hynod o ddefnyddiol fel crynodeb hylaw o’r diddordeb cynyddol mewn astudiaethau gwerin. Dywed y golygyddion mai ffrwyth nifer o ddatblygiadau a gymerodd le yn niwedd yr ugeinfed ganrif yw’r gyfrol hon, yn arbennig sefydlu yn 1992 cwrs MA mewn Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Gymreig o dan nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. O ganlyniad i hyn, ym 1994 sefydlwyd Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin yng Nghaerdydd, o dan nawdd Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru. Cofiaf sefydlu’r adran hon yn dda, oherwydd brwdfrydedd ambell i unigolyn yng nghyfarfodydd blynyddol Urdd y Graddedigion. Peidiodd Urdd y Graddedigion a chyfarfod bellach, a gobeithio nad oes perygl difodiant i’r Adran. Ni chawn awgrym o hynny yn Astudio Gwerin Gwlad. Yn wir, yr argraff a geir yw fod digon o ddeunydd ar gael i gynnal y maes ymchwil arbennig hwn. Yn y gyfrol gyntaf hon – yn ogystal â’r nesaf, sydd i’w chyhoeddi yn haf 2009 – rhoddir sylw arbennig i rai o gasglwyr pwysicaf llên ac arferion gwerin, o ddyddiau Edward Llwyd o Rydychen yn niwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd at weithgarwch cynnar Amgueddfa Werin Cymru, a gweledigaeth fawr y Dr Iorwerth Cyfeiliog Peate yng nghanol yr ugeinfed ganrif.

D. Ben Rees
Mwy

Straeon Gwerin Ardal Eryri - J.O. Huws

Dyfrig Jones

Mewn rhai meysydd arbenigol, gellid rhannu cyhoeddiadau yn ddwy garfan. Ar y naill law, mae gennych lyfrau pwysig ond anniddorol. Y rhain yw’r cyfrolau sy’n cyfrannu at gyfanswm ein gwybodaeth, ond sydd yn eistedd ar y silff yn aros nes y bydd yr arbenigwr nesaf sydd â diddordeb yn yr un sgwaryn bach arbennig o’r profiad dynol yn ei dynnu i lawr, i’w ddyfynnu a’i ddefnyddio.

Dyfrig Jones
Mwy

O'r Alban - Ymadawiad Alexander

Will Patterson

 

Mae nifer o etholiadau anodd yn wynebu Plaid Lafur yr Alban yn y dyfodol agos. Etholiad mewnol yw’r cyntaf. Daeth y ffrae ynglyn â rhoddion i ymgyrch arweinyddiaeth Wendy Alexander i ben fis diwethaf, pan bleidleisiodd Pwyllgor Safonau Senedd yr Alban o bump i ddau bod Alexander wedi torri rheolau Seneddol, drwy beidio â datgan ei bod wedi derbyn y rhoddion ar Gofrestr Buddianau’r Aelodau. Er tegwch i Alexander, mae hi’n mynnu ei bod wedi trafod y mater gyda Clerciaid y Senedd, a’u bod nhw wedi cynghori nad oedd angen datgan y rhoddion – er iddi wneud hyn wedi’r dyddiad cau ar gyfer gwneud datganiad. Pasiodd y Pwyllgor Safonau y dylid ei gwahardd o siambr y Senedd am ddiwrnod, cosb a oedd yn ddigon i’w darbwyllo hi i ymddiswyddo fel arweinydd Llafur yn yr Alban, gan basio’r awenau – dros dro o leiaf – i’w dirprwy, Cathy Jamieson.

Will Patterson
Mwy

'Steddfod yn y ddinas '78

Hefin Wyn

Mae 30 mlynedd ers i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld a Chaerdydd. Bryd hynny, roedd canu pop Cymraeg yn cofleidio'r diwylliant dinesig. Dyma Eisteddfod Jarman, a chylchgrawn Curiad.

Hefin Wyn
Mwy

Eisteddfodau bychain

Malan Vaughan Wilkinson

Yn draddodiadol, mae eisteddfodau bychain, lleol, wedi cynnal y diwylliant Cymraeg a magu cenhedlaeth o berfformwyr dawnus. Ond a hwythau yn gyndyn o newid gyda'r amser, ai dyfodol digon du sydd o'u blaenau?

Malan Vaughan Wilkinson
Mwy

Hanner Groeges yng Nghaerdydd

Helen Kalliope Smith

Yn aml iawn, mae plant mewnfudwyr yn colli gafael ar ei mamiaith wrth ymgartrefu mewn gwlad ddiethr. Ond gall dal gafael ar iaith eich rhieni fod yn fodd o adeialu pontydd rhwng y gwahanol genhedlaethau.

 

Helen Kalliope Smith
Mwy

Strategaeth Addysg Gymraeg

Catrin Redknapp

Mae dogfen Cymru'n Un yn ymrwymo'r llywodraeth i greu strategaeth gynhwysfawr ar gyfer addysg Gymraeg. Ond mae maes addysg yn un anferth a chymleth. Ai hon fydd her fwyaf y llywodraeth newydd?

 

Catrin Redknapp
Mwy

Gwres yr haf

Beca Brown

Mae’r tymor a elwir yn haf yma o’r diwedd,ac er ein bod ni’n treulio o leia’ hanner blwyddyn yn edrych ymlaen ato, mae’n dod â lot fawr iawn o waith a siom efo fo os ’dach chi’n gofyn i mi. Rhwng poeni am y tywydd, am bris gwyliau, am ofal plant, am wisgo bicini (as iff), ac am arwyddocâd dipresing y wisg ysgol newydd sy’n hongian yn fygythiol yn wardrob y cyw melyn olaf, mae hi’n gyfnod digon straenllyd ar sawl aelwyd.

Beca Brown
Mwy

Dirgelwch y Cryman

Ann Gruffydd Rhys

Mae clawr gwreiddiol Cysgod y Cryman yn gyfarwydd i sawl cenhedlaeth o ddarllenwyr Cymraeg. Ond nid y ddelwedd gyfarwydd yw'r un a gomisiynnwyd yn wreiddiol - a nid Cysgod y Cryman fo teitl gwreiddiol y gyfrol, chwaith.

 

 

Ann Gruffydd Rhys
Mwy

Yn ol i'r 70au

Andrew Misell

Bron yn ddyddiol, mae economegwyr yn ymddangos ar y newyddion yn darogan gwae. Chwyddiant yw'r bwgan diweddaraf i godi ei ben, sydd yn dwyn i gof drafferthion llywodraeth Llafur rhwng 1974 a 1979. A oes perygl y bydd llywodraeth heddiw yn troi at y 70au am ateb i'r broblem?

Andrew Misell
Mwy

Brendan Behan, Rhodri Glyn a Realpolitik

Richard Wyn Jones

Yn ddiweddar cafodd darllenwyr Golwg ddarllen llythyr grymus gan Aelod Cynulliad Arfon, a Dirprwy Arweinydd grwp Plaid Cymru ym Mae Caerdydd, Alun Ffred Jones. Rhybudd i’r cenedlaetholwyr Cymreig yn eu plith oedd byrdwn y llythyr. Cyfeiriodd at sylw dychanol Brendan Behan ynglyn â thuedd hanesyddol mudiadau gweriniaethol Gwyddelig tuag at raniadau a checru mewnol. Wedi derbyn y Cofnodion a’r Ymddiheuriadau, y drydedd eitem ar agenda unrhyw gyfarfod gweriniaethol, meddai Behan, oedd ‘The Split’. Gochelwch rhag y demtasiwn o syrthio i fagl meddylfryd o’r fath, oedd neges Alun Ffred Jones i’w ddarllenwyr. Mae’n gyfnod allweddol yn hanes Plaid Cymru a Chymru fel ei gilydd. Rhaid wrth amynedd, dealltwriaeth a disgyblaeth os yw’r Blaid am fanteisio ar y cyfleon mawr all ddod i’w rhan.

 

Richard Wyn Jones
Mwy

Tsieina a'r Byd

Geraint Owen

Wedi hir ymaros, mae Gemau Olympaidd Beijing ar fin dechrau. Gwyr llywodraeth Tsieina y bydd y byd yn ei beirniadu yn ol safon y gemau hyn.

 

Geraint Owen
Mwy

Bro a Bywyd Kyffin

Vaughan Hughes

Bro a Bywyd Kyffin Williams, Gol. David Meredith, Barddas

Dwi’n credu y byddai hi’n werth mentro decpunt o leiaf y bydd y gyfrol ddwyieithog hardd a hyfryd hon ymhlith gwerthwyr gorau 2008/09. Mae’r ffaith y bydd hi ar werth ym Mhrifwyl Caerdydd o gymorth i warantu hynny. Fel y canodd Grahame Davies, mae muriau cartrefi cynifer o Gymry Newydd ein dosbarth llywodraethol dinesig yn gwegian dan bwysau lluniau Kyffin. A’r rheiny’n lluniau ‘sy’n costio kyffin lot’. Cofiwch nad oes wiw anghofio ychwaith yr holl brynu a chlodfori sydd ar ei waith o boptu i lannau Menai, yn y bröydd rydw i’n hoffi cyfeirio atyn nhw fel Môn a’r Kyffiniau.

Vaughan Hughes
Mwy

Becker-gate......a mwy

Dot Davies

Ac eithrio un digwyddiad digon cywilyddus pan fues i mor ewn â cheisio dechrau sgwrs gyda’r cyn-bencampwr Boris Becker, roedd Wimbledon eleni yn fythgofiadwy. Na, dwi ddim am roi’r manylion am ‘Becker-gate’ ond digon yw dweud na fydd yr hen Boris yn cael cerdyn Nadolig wrtha i eleni. Steffan Edberg oedd fy ffefryn i ta beth! Heblaw am yr Almaenwr sych, bydd Wimbledon 2008 yn cael ei gofio am ddau beth. Y cyntaf fydd y marathon o ffeinal rhwng Roger Federer a Rafael Nadal. Dyn dewr fyddai’n dadlau gyda John MacEnroe pan ddywedodd mai dyna’r ffeinal orau erioed. Boed yn ffan o Federer neu’n ddwl am Nadal, roedd yn enghraifft berffaith o ddau oedd ar eu gorau. Mae’n ystrydeb, ond er i Federer golli, tenis oedd yr enillydd yn y pen draw, a gobeithio’n wir y bydd y cyrtiau a fu’n orlawn ar hyd a lled y wlad am bythefnos y bencampwriaeth yn parhau felly.

Dot Davies
Mwy