Gorffennaf 2023 i Awst 2023 / Rhifyn 726-727

Ian Rowlands
Theatr

Ailhawlio ein llwyfan – holi Ian Rowlands

Roedd rhaid newid y trefniadau cyfarfod. Yn wreiddiol, ein bwriad oedd cwrdd ar nos Wener yng Ngwesty’r Parkgate yn Heol y Porth, Caerdydd, bum munud o’r stesion gan fod Ian yn gobeithio dal trên 19.42 yn ôl adref i Gaerfyrddin wedyn. Ond roedd yn gweithio’n hwyr, yn cyfarwyddo Pobol y Cwm, ac roedd y brifddinas yn brysur gyda heidiau o gefnogwyr pêl-droed Cymru yn llawn gobaith cyn eu siom o golli i Armenia.

Felly rydyn ni’n cwrdd nos Sul yng Ngwesty’r Park Inn (Radisson) ger canolfan y CIA, neuadd gyngerdd enfawr nid gwasanaeth cuddwybodaeth yr Unol Daleithiau. Mae’r awyrgylch yn ymddangos yn gosmopolitanaidd. Tu ôl i’r ddesg dderbyn mae clociau ar y wal yn dangos yr amser yn Tokyo, Efrog Newydd, Sydney… a Chaerdydd.

Rydym yma i drafod y gyfrol amlgyfrannog newydd a olygwyd gan Ian, Llwyfannu’r Genedl Anghyflawn.

Martin Huws
Mwy

Cip ar weddill cynnwys rhifyn Gorffennaf / Awst

Cefnogi cymunedau Cymraeg heb greu Gaeltacht – Simon Brooks

Bwlio ac aflonyddu yn Senedd Ewrop – Mared Gwyn

Rob Page a dyfodol pêl-droed Cymru – Eilir Llwyd

Daniel Jones - y seren lachar a bylodd – Geraint Lewis

Yr ecsentrig Robyn Léwys – Gwyn Llewelyn

Llŷn ac Eifionydd Cynan – Gerwyn Wiliams

Nid hon yw’r ffrae sy’n mynd i achub yr iaith – Beca Brown

Fy mreuddwydion chwaraeyddol – Derec Llwyd Morgan

Adolygiadau o lyfrau’r haf

Mwy
Dafydd Owain mewn fideo gan S4C
Cerdd

Croeso i fyd Uwch Dros y Pysgod

Wedi i ni ddyfarnu bod y man cwrdd gwreiddiol yn rhy swnllyd, rydw i a Dafydd Owain yn penderfynu ar far Eidalaidd ei naws yng nghanol Caerdydd, gan setlo ar fwrdd yn llygad yr haul ar ôl codi dau beint o gwrw.

Yn union wrth ein hymyl mae yna gogydd (sydd hefyd yn digwydd bod yn aelod o fand Cymraeg) yn paratoi llysiau i’w rhostio dros dân agored. Ar ôl i ni dderbyn addysg werthfawr ynglŷn â sut i goginio asbaragys a dysgu hefyd mai celeriac ydi’r enw ar wreiddyn seleri, mae’n bryd dechrau ar y cyfweliad.

Mae’n siŵr ei bod hi’n swnio fel sgwrs go od i unrhyw un a ddigwyddodd ei chlywed hi, wrth i mi holi Dafydd ynglŷn â phentref dychmygol Uwch Dros y Pysgod, sy’n rhoi ei deitl i albwm unigol newydd y cerddor sy’n gyn-aelod o fandiau fel Palenco, Jen Jeniro ac Eitha Tal Ffranco.

Tomos Lynch
Mwy
Gwyneth Glyn
Darllen am ddim

Yn ôl at ein coed

Pan symudodd fy rhieni a’m chwiorydd i’r Hen Reithordy, Llanarmon, tua chanol y 1970au, mi holodd fy mam un o’r cymdogion pwy oedd yn byw yn y ffarm dros y ffordd. ‘’Dwn ’im’ oedd yr ateb; ‘tydan ni ddim yn g’neud rhyw lawar efo pobol Llŷn!’ A dyma ddysgu eu bod wedi ymgartrefu dafliad carreg o’r ffin rhwng Llŷn ac Eifionydd.

Mi fyddwn i’n croesi’r ffin honno, sef afon Erch, bob dydd i fynd i’r ysgol. A ’nhad (yr actor Grey Evans) i ffwrdd yn bur aml ar daith neu yn ffilmio, callach oedd i mi ganlyn fy mam i’r ysgol lle’r oedd hi’n dysgu, yn hytrach na mynd i’r ysgol leol yn Chwilog neu Langybi. I ffwrdd â ni ein dwy bob dydd yn y Beetle bach glas drwy’r Ffôr a Rhos-fawr, heibio Fron, Pant-yr-hwch, Tan-y-graig a Bryncynan, nes cyrraedd tre’r penwaig arian – Nefyn.

Byddem yn troedio ffin arall ar y siwrnai honno; ffin gyfrin, annelwig byd dychymyg. Byddai’r daith ddyddiol yn troi’n antur wrth ddychmygu mai Bwthyn y Tair Arth oedd y bwthyn-llwyni-rhosod ar ymyl y lôn, ac mai hen wrach oedd yn byw yn yr adfail tywyll yng nghysgod y coed.

Tydi’r ffin honno byth ymhell pan ydach chi’n cael eich magu ym mro Eifionydd, lle mae ‘blas y cynfyd yn aros fel hen win’. Mae ddoe a heddiw yn gwau trwy’i gilydd yma. I mi, mae Ffynnon Gybi yn dal i iacháu cleifion â’i dyfroedd sanctaidd. Mae Gwrach y Widdan yn dal i lechu mewn rhyw hafn fwsoglyd ar lan afon Dwyfor. Ac onid ydi carreg Grasi yn dal i sefyll yn un o gaeau Glasfryn? Grasi – y ferch a esgeulusodd ei dyletswydd o warchod y ffynnon ger Pencaenewydd, ac a welodd ei chartref a’i chymdogaeth yn cael eu boddi o flaen ei llygaid.

Gwyneth Glyn
Dinas Istanbwl
Tramor

Erdogan yn ôl eto yn ei balas

‘Does neb wedi colli,’ meddai Erdogan wrth areithio yn y brifddinas Ankara wedi’r canlyniad. ‘Mae’r genedl gyfan o 85 miliwn wedi ennill.’ Ond y gwir ydi y byddai hanner y wlad yn anghytuno ag ef. Er gwaethaf hynny, o blith holl arweinwyr y byd, Erdogan sy’n gwybod orau sut i ennill – a sut i ddefnyddio pob arf gwleidyddol posib i sicrhau hynny. Roedd ennill etholiad arlywyddol ddiwedd Mai, a sicrhau mwyafrif seneddol bythefnos ynghynt, yn bluen fawr arall yng nghap gwleidydd mwyaf dylanwadol Twrci ers bron i ganrif.

Yr etholiad i ddechrau: cafwyd pleidlais boblogaidd a ffafriodd Erdogan yn hytrach na’i wrthwynebydd Kemal Kilicdaroglu a oedd wedi ceisio asio chwe phlaid bur wahanol yn glymblaid i’w gefnogi. Canran fechan o 4% oedd yn gwahaniaethu’r ddwy ochr. Does dim dadl am y canlyniad, ond rhaid cofio bod llais ac wyneb Erdogan ym mhobman ar sianeli radio a theledu Twrci am wythnosau cyn yr etholiad. I’r gwrthwyneb, crafu am sylw yr oedd Kilicdaroglu gyda rhaglenni newyddion yn ei anwybyddu.

Iolo ap Dafydd
Mwy
Yr olygfa o Uwchmynydd draw at Ynys Enlli
Bro'r Eisteddfod - Taith

Ewch yn yr ysbryd i ben draw Llŷn

Waeth o ba gyfeiriad y daethoch chi i Foduan eleni mi ddilynoch chi, neu mi groesoch chi Lwybrau’r Pererinion fwy nag unwaith. Wrth ddilyn y ffordd o Foduan tua Phen Draw Llŷn mi fydd hynny’n dyfnhau. Byddwch chi yn un o’r pererinion hynny, ac fe allwch ddilyn yn ôl traed y seintiau yn hwylus o un eglwys blwyf a’i ffynnon i’r llall. Maen nhw’n dal yno yng Nghae Ffynnon Gybi, Rhos Beuno, Gardd y Sant a Chae Eisteddfa, sef y cae hwnnw lle gorffwysai’r pererinion ger Eglwys Gwynhoedl yn Llangwnnadl ar eu ffordd i Enlli.

Prin fod yna gae, ogof, cilfach na ffynnon heb fod ganddynt enw, chwedl, stori ac eglurhad y tu ôl iddynt. O fewn tafliad carreg i Faes y Steddfod mae ffermydd Cwningar, Pont y Gribyn, Maesoglan a Botacho, a does dim rhaid mynd ymhell i ganfod Cae Cadi Marchog, Cae Saith Llathen, Pant y Diogi, Talar Gwydda a Llain Gylfiniriaid. Yn ‘darnbachodir’ ar Instagram mae Morwen Jones yn cynnig blas inni o’r holl enwau sydd yn yr ardal, a hynny trwy gelf a cherdd.

Elfed Gruffydd
Mwy
John Morris
Ysgrif Goffa

Cofio’r Arglwydd Morris o Aberafan

‘Chi wedi pysgota’n ddiweddar?’
‘Na’.

A dyna ddiwedd fy ymgais i gael sgwrs anffurfiol ’da John Morris cyn ei gyfweld yn stiwdio rhaglen Y Dydd ddiwedd y 1970au. Roedd y ddau ohonom yn bysgotwyr, a John ei hun yn byw fwy neu lai ar lan afon Teifi yn Llandysul. Nid diffyg cwrteisi oedd yr ateb swta ond arwydd o’r pwysau mawr a oedd ar ei ysgwyddau ar y pryd, wrth iddo, fel Ysgrifennydd Cymru, geisio llywio’r mesur datganoli drwy’r Senedd. Dyma un o’r adegau mwyaf anodd yn ei yrfa.

Roedd yn gyfnod cythryblus i’r Blaid Lafur yng Nghymru, diolch i’r rhwyg chwerw rhwng cefnogwyr datganoli, fel Cledwyn Hughes, Elystan Morgan, Tom Ellis – a John wrth gwrs – a gwrthwynebwyr fel Leo Abse, Ioan Evans a Neil Kinnock. Gan fod datganoli wedi bod yn freuddwyd ac yn flaenoriaeth i John ers dechrau’r 1950au, roedd canlyniad y refferendwm yn 1979 yn siom ac yn ergyd bersonol iddo.

Tweli Griffiths
Mwy
Y Berllan (1924?), dyfrlliw gan David Jones
Celf

Dyrchafaf fy llygaid

Artist, bardd ac ysgrifwr o dras Cymreig oedd David Jones (1895–1974). Er iddo gael ei eni yn Swydd Gaint, un o Dreffynnon yn Sir Fflint oedd ei dad ac uniaethodd yntau fwyfwy â’i wreiddiau Cymreig wrth ddatblygu fel bardd ac fel arlunydd. Mae arddangosfa sylweddol o’i waith celfyddydol sydd i’w gweld yn Aberhonddu ar hyn o bryd yn tystio i un wedd benodol ar hynny. Mae Rhythmau’r Bryniau: David Jones + Capel-y-ffin yn Y Gaer yn cynnwys oddeutu 70 o baentiadau a lluniadau ac yn canolbwyntio ar y gwaith a greodd yn sgil ei ymweliadau estynedig â’r pentref bychan ar gyrion Bannau Brycheiniog.

Rhwng Nadolig 1924 a haf 1928 ymunodd David Jones ar sawl achlysur â chymuned y cerflunydd a’r dylunydd teipograffeg Eric Gill yn yr hen fynachlog yng Nghapel-y-ffin. Roedd y cyfnod hwn yn drobwynt allweddol yn natblygiad yr artist. Yn ôl y cyflwyniad ar un o banelau’r arddangosfa, ‘Cyffrowyd Jones gan “rythmau’r bryniau” a “gwrth-rythmau” yr afonydd a dechreuodd luniadu gydag ysgafnder a llyfnder newydd.’

Robyn Tomos
Mwy
Gwobr - taleb Cwt Tatws
Darllen am ddim

Cwis i’n darllenwyr

Gwobr ragorol gan Cwt Tatws, Tudweiliog
Taleb werth £100 i’w gwario yn Cwt Tatws, lle ceir amrywiaeth eang o ddilladau, esgidiau a nwyddau ar gyfer y cartref, neu i gael aros ym mwthyn gwyliau Cwt Tatws, sef Hen Felin.
www.cwt-tatws.co.uk  www.bwthyncymru.co.uk

Atebion rhwng y cloriau
Mae’r atebion i gyd rhwng cloriau’r rhifyn hwn o BARN dim ond i chi ddarllen yn ofalus.
Nid yw’r erthyglau o angenrheidrwydd yn ymddangos yn yr un drefn â’r cwestiynau.

Anfonwch eich atebion at
Swyddfa Barn, Y Llwyfan, Caerfyrddin SA31 3EQ gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt,
neu at swyddfa@barn.cymru erbyn 4 Medi 2023.

Bydd yr atebion ac enw’r enillydd yn rhifyn Hydref.

Eluned Phillips yn cael ei hurddo fel enillydd y Goron, Eisteddfod Llangefni 1983
Cwrs y byd

Ddeugain mlynedd yn ôl

Yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni 1983 fe ddigwyddodd dau beth sydd wedi aros yn fyw iawn yn fy nghof dros yr holl flynyddoedd a aeth heibio’n frawychus o gyflym ers hynny. Testun llawenydd llwyr ac un sydd wedi parhau a chynyddu hyd y dydd heddiw yw un o’r digwyddiadau hynny. Mae’r llall, ac efo hwnnw dwi’n cychwyn, yn fwy cymhleth ac astrus ond ar yr un pryd yn hynod ddiddorol. Ymwneud y mae â’r ymateb anhygoel a fu i fuddugoliaeth Eluned Phillips yng nghystadleuaeth y Goron yn Llangefni. Honno oedd ei hail goron genedlaethol. Roedd hi eisoes wedi ennill coron y Bala yn 1967. Yn y cylchoedd barddol ac academaidd roedd y stori’n dew ar y pryd bod Ms Phillips wedi cael ‘cymorth’ i gyfansoddi ei phryddest goronog ond wnaeth neb feiddio crybwyll hynny’n gyhoeddus. Gwahanol iawn oedd y sefyllfa ar ôl ei buddugoliaeth yn 1983. Ar Newyddion Saith S4C – Llangefni oedd Prifwyl gyntaf y Sianel – fe ddarlledwyd un o’r cyfweliadau rhyfeddaf a mwyaf ych-a-fi a welais i erioed.

Vaughan Hughes
Mwy
Syr Keir Starmer
Darllen am ddim

‘Y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer’

Am y tro, gorfod bodloni ar fod yn farchog yn unig sy’n rhaid i arweinydd yr wrthblaid yn San Steffan ei wneud. Dyw’r swydd-ddisgrifiad uchod ddim wedi dod i’w ran. Ddim eto.

  ‘Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer…’
  ‘Gwadodd y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer…’
  ‘Condemniodd y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer…’

O ystyried yr holl droeon trwstan a welwyd yng ngwleidyddiaeth y wladwriaeth hon dros y degawd diwethaf, byddai’n annoeth diystyru’n llwyr y posibilrwydd y daw eto ryw groeswynt neu’i gilydd i fwrw popeth oddi ar ei echel. Ond oni ddigwydd hynny, yna mae bellach yn ymddangos yn debygol iawn y gwelwn, rywdro yn ystod y deunaw mis nesaf, arweinydd y Blaid Lafur a’i deulu yn codi eu pac ac yn symud i fyw y tu ôl i ddrws du enwog 10 Stryd Downing. Yna, o fewn dyddiau, bydd adroddiadau di-ri mewn bwletinau newyddion ynghyd ag erthyglau mewn papurau a chylchgronau rif y gwlith wedi peri ein bod yn dechrau cynefino ag ymadrodd sydd ar hyn o bryd yn parhau’n chwithig iawn i’r glust: ‘y Prif Weinidog, Syr Keir Starmer’.

Fel y digwyddodd yn 1945 a 1997 o’r blaen, ymddengys fod y Torïaid wedi trethu amynedd y pleidleiswyr i’r fath raddau fel nad oes dim y gallant ei wneud er mwyn osgoi chwalfa etholiadol. Fe gaiff Rishi Sunak ail-lansio ei arweinyddiaeth neu aildrefnu ei gabinet faint a fynno ond ‘mae’n amser am newid’, ac mewn system wleidyddol ddwy-blaid, canlyniad anorfod hynny fydd gorseddu Starmer yn bennaeth llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ei le. Yn wir, un o elfennau mwyaf trawiadol gwleidyddiaeth Prydain yn y dyddiau dreng yr ydym yn byw ynddynt yw bod trwch y Ceidwadwyr eu hunain fel petaent wedi derbyn eu ffawd. Hynny i’r graddau fod dyn yn synhwyro y bydd cael eu gorfodi i ildio’r awenau yn dipyn o ryddhad i’r rhan fwyaf ohonynt.

Richard Wyn Jones
Llun Llwyfan y Maes, Eisteddfod 2022
Materion y mis

Rheol Gymraeg yr Eisteddfod

Er fy mod yn llwyr gefnogi hawl artistiaid i’w mynegi eu hunain drwy ba bynnag gyfrwng sydd orau ganddynt, mae’r drafodaeth ynglŷn â rheol iaith yr Eisteddfod wedi mynd yn ddiangen o hyll.

Holl bwynt yr Eisteddfod ydi dathlu’r Gymraeg a’i diwylliant. Does dim dwywaith nad oes gan yr artistiaid sydd dan sylw a’u celfyddyd le pwysig o fewn y diwylliant hwnnw. Mae eu hangen nhw, ac mae eu mynegiant artistig organig a gonest yn gwneud y celfyddydau Cymraeg yn hygyrch i gynulleidfaoedd na fyddai darpariaeth arferol yr Eisteddfod, efallai, yn taro tant â nhw. Mae gan artistiaid hawl i wrthod cyfaddawdu ar eu hegwyddorion, ond nid gwneud i’r Eisteddfod gyfaddawdu ar fater ei hunaniaeth yw’r ateb.

Mae’r awgrym y dylid cael gwared â’r rheol iaith, neu ei haddasu i fodloni artistiaid sy’n penderfynu peidio â pherfformio’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ateb gorsyml a diffygiol i broblem gymhleth.

Hywel Pitts
Mwy
Bwyd Eifionydd a chwrw Llŷn a chastell Cricieth yn y cefndir
Bro'r Eisteddfod - Bwyd

Pererindod fwyd a diod

Mae yna wledd o’n blaenau yn Llŷn ac Eifionydd, llawn blasau o’r môr a’r mynydd. Ar bererindod ddanteithiol yno’n ddiweddar, cefais sgyrsiau â gloddestwyr di-ri. ‘Dwi’n barticiwlar iawn,’ meddai un llysieuwraig wrtha i cyn llunio rhestr o gynghorion gwych ar fy nghyfer. Mae hynny’n dweud y cyfan am fro’r Brifwyl eleni; dyma gornel o Gymru sy’n llawn hwyl a haelioni, a darganfyddiadau lu i’w gwneud.

Yn ystod y pandemig roedd nifer yn siomedig pan gaewyd bwyty Plas Bodegroes yn Efailnewydd. Diolch byth mae’r cyn-gogydd yno, Hugh Bracegirdle, bellach yng Ngwesty Portmeirion ynghyd â’r Prif Gogydd, Mark Threadgill, a Daniel Griffiths – dau sy’n wreiddiol o Gricieth. Pa le gwell felly i ddechrau na’r hafan fach yma ym Minffordd, rhwng Penrhyndeudraeth a hen Gob Porthmadog.

Yn un o noddwyr yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Portmeirion yn llysgennad rhyngwladol dros weini’r gorau o gynnyrch Cymreig. Mae’n bleser bob tro ymweld â’r pentref amryliw, felly oedwch yno am bryd i aros prifwyl.

Lowri Haf Cooke
Mwy