Mai 2013

Mae rhifyn Mai yn llawn i’r ymylon o’r ysgrifennu craff arferol ar amrywiaeth o bynciau amserol. Mae Sioned Williams, a dreuliodd gyfnod y llynedd yn byw yn Cambridge, Massachusetts, yn esbonio pam y mae ffawd y brodyr sy’n cael eu hamau o osod bomiau Marathon Boston yn destun galar yr un mor ddwys yn y gymdogaeth â’r bywydau diniwed a ddinistriwyd gan y bomiau. Trafod y gwersi sydd i’w dysgu o’r epidemig o’r frech goch yn ardal Abertawe y mae’r Meddyg Plant Ymgynghorol, Dewi Evans, tra mae Bethan Wyn Jones, yn sgil y llifogydd diweddar, yn galw am ddeddfwriaeth i atal adeiladu ar y gorlifdir. Mae Bethan Kilfoil, Will Patterson, Deian Hopkin a Roy Thomas yn trafod agweddau ar deyrnasiad a gwaddol Margaret Thatcher gan gynnwys ambell agwedd annisgwyl. Theatr wleidyddol yw pwnc Gareth Miles, a phwer celfyddyd sydd dan sylw gan Marian Delyth hefyd, awdur colofn Fy Hoff Lun y tro hwn. Mynnwch gopi er mwyn darllen hyn oll, a llawer mwy.

Mewn undod mae nerth? Heddlu cenedlaethol newydd yr Alban

Bethan Jones Parry

Mae wyth llu’r heddlu yn yr Alban newydd uno i greu un llu cenedlaethol. Cam angenrheidiol meddai cefnogwyr y cynllun ond mae eraill yn anghytuno’n chwyrn. Ac a welwn ddatblygiad tebyg yng Nghymru? Bu’r awdur yn Bennaeth y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus Heddlu Gogledd Cymru ac yn asiant i Winston Roddick, Comisiynydd cyntaf y llu hwnnw.

Bethan Jones Parry
Mwy

UKIP: Plaid Genedlaethol Lloegr

Richard Wyn Jones

Wrth ddarogan y bydd UKIP yn gwneud yn dda yn etholiadau Mai yn Lloegr, mae’r awdur o’r farn fod twf y blaid honno yn arwyddo newid hollol sylfaenol yng ngwleidyddiaeth y Saeson. Mae’r ysgrif hon yn cynnwys gwybodaeth a ddatgelir am y tro cyntaf ar dudalennau Barn yn unig.

Richard Wyn Jones
Mwy

‘Bomwyr Boston’

Sioned Williams

Ar ôl deffro’r bore ’ma a rhuthro at y teledu, fe welais i enw’r ail ddyn. Dzhokhar Tsarnaev. Roeddwn i’n nabod yr enw. Edrychais ar y llun aneglur. Na, doedd bosib. Nid yr un bachgen bach a ddysgais ddeng mlynedd ’nôl.

Sioned Williams
Mwy

Cwrs y Byd - RS

Vaughan Hughes

Cafodd marwolaeth Margaret Thatcher sylw’r byd a’r betws – a Barn. (Mae sawl cyfeiriad ati yn y rhifyn hwn.) Unwaith yn unig y bûm i’n ei holi hi a hynny y tu allan i gatiau Rio Tinto, Caergybi yn 1980. Bellach daeth diwedd y daith i’r ddau fel ei gilydd, y gwaith alwminiwm a’r ddynes haearn. A does dim angen imi ddweud ar ôl p’run un o’r ddau y mae’r hiraeth mwyaf ymhlith y bobol y byddaf i yn ymwneud â nhw.

Vaughan Hughes
Mwy

Dangos dy Liwiau

Beca Brown

Mae dyfodiad mis Mai yn ein ty ni fel arfer yn golygu dau beth: Eisteddfod yr Urdd, a thymor y twrnameintiau pêl-droed. Ymylol ydi’n rhan i yn y naill gwffas na’r llall fel arfer, a chyn belled â bod ’na betrol yn y car ac arian yn fy mhwrs, rydw i wedi cyflawni fy nyletswydd yn llygaid y beirniaid bach.

Ond eleni, mae pethau’n wahanol gan mai fi, o bawb, sydd wrthi’n paratoi i reoli tîm dan-9 Llewod Llanrug yn nhwrnameint pwysica’r tymor ymhen yr wythnos. Jaman, ys dywed fy mhlant.

Beca Brown
Mwy

Teledu - Gwyliwr disgwylgar

Chris Cope

Mae Chris Cope wedi symud ei stondin. Ef yw colofnydd teledu newydd Barn. Wrth ddechrau ar y gwaith, mae ganddo gyffes i’w rhannu – a rhai disgwyliadau i’w nodi.

Meddyliwch yn ôl at ddiwedd mis Mawrth, gyfeillion. Yn benodol, meddyliwch yn ôl at y rhaglen Great British Menu. Ydych chi’n cofio? Gofiwch chi’r cogyddion oedd yn cystadlu i gynrychioli Cymru yn y wledd?

Os na welsoch mo’r rhaglen o’r blaen, mae yna dri chogydd sy’n dod o wahanol rannau o Brydain yn cystadlu yn erbyn ei gilydd er mwyn ennill yr ‘anrhydedd’ o goginio ar gyfer rhyw wledd fawr. Daw’r goreuon o sawl rhanbarth yn Lloegr, yn ogystal â rhai o’r Alban, Gogledd Iwerddon, a Chymru. Yn hanesyddol, ni chaiff Cymru fach ei chynrychioli’n dda – mae tuedd i’r cogyddion ‘Cymreig’ fod yn Saeson.

Chris Cope
Mwy