Rhagfyr 2015 i Ionawr 2016 / Rhifyn 635-636

Arogl Mawn, Arogl Cenedl

Mae tair o orsafoedd cynhyrchu trydan Iwerddon yn cael eu tanio gan dair miliwn tunnell fetrig o fawn yn flynyddol. Ond mae gorgynaeafu yn peryglu’r elfen sylfaenol hon yn hunaniaeth y wlad a’i phobl.
Wrth ystyried yr holl Wyddelod alltud dechreuodd cwmni Taste Ireland werthu hamperi Nadolig yn llawn nwyddau Gwyddelig: te Barry’s, creision Tayto, pwdin gwaed Clonakilty. Ond un peth na ellir ei roi mewn hamper yw arogl Iwerddon –arogl cynnes melys tân mawn.

Bethan Kilfoil
Mwy

’Dolig ar blât

Perchennog deli Bant a la Cart ym Mhontcanna, Caerdydd, sy’n cynnig deg o gynghorion ar gyfer paratoi pryd mwyaf heriol y flwyddyn.
Mae e’ ’ma ’to, yn troi cogydd bach cartref call yn un all herio sêr Hunllefau Cegin Ramsay. Fe ddaw e fewn yn llechwraidd reit yn troslunio delweddau brawychus o’r pryd Nadolig perffeithach na pherffaith. Ydi, mae panig gastronomig y Dolig wedi dychwelyd i guddio dan dinsel drws y gegin.

Elin Wyn Williams
Mwy
Materion y mis

Paris Dan Warchae

Mis Medi 1070 oedd hi pan gyrhaeddais Ysgol Coed-y-bryn yn O Bwll-trap i Baris mewn deuddeg awr: daeth galwad gan y pennaeth newyddion yn hwyr nos Wener pan oeddwn gyda chyfeillion ger Sanclêr. Diolch i garedigrwydd David Gravell, Cydweli, cefais fenthyg car i yrru’n syth i Lundain a dal y trên Eurostar gyda’r wawr.
Glaniais y tu allan i theatr y Bataclan fore Sadwrn. Gwaed a darnau gwydr hyd y pafinau...

Huw Edwards
Mwy
Celf

Y Gwefreiddiol a’r Gwachul

Ddiwedd Medi agorodd arddangosfa uchelgeisiol yn yr Amgueddfa Brydeinig – Celts: art and identity. Bu PEREDUR LYNCH yn ei gweld ac yn myfyrio ynghylch y Celtiaid a Cheltigrwydd.
Dychmygwch ymweld â Basilica Sant Pedr yn Rhufain. O gyrraedd, dychmygwch mai’r peth cyntaf sy’n eich wynebu yw rhybudd caredig: ‘Nid oes unrhyw sicrwydd hanesyddol mai yma y claddwyd Sant Pedr’.
Rhyw deimlad tebyg i hynny a geir wrth gamu i mewn i’r arddangosfa hon.

Peredur Lynch
Mwy

Troi Cynulliad yn Senedd – hynny yn awr o fewn ein cyrraedd

Nid ar chwarae bach y mae’r awdur yn urddasoli digwyddiadau drwy eu galw’n ‘hanesyddol’. Cafodd un digwyddiad sylw lled eang – cyhoeddiad y Canghellor y gallai Cymru amrywio peth ar y dreth incwm. Ond diystyrwyd y llall: tro pedol Carwyn Jones ar sefydlu Awdurdodaeth Gyfreithiol Gymreig.
... Tua diwedd mis Tachwedd cafwyd dau ddatblygiad o fewn deuddydd, digwyddiadau y mae’r naill a’r llall ohonynt yn haeddu cael eu galw’n ‘hanesyddol’.

Richard Wyn Jones
Mwy
Materion y mis

Cyngor Cynwyd, Mrs X a Mr Bennett

Sail athronyddol ymosodiad yr Ombwdsmon, Nick Bennett, ar Gyngor Cymuned Cynwyd sy’n ddadlennol. Sbïwch ar allweddeiriau ei adroddiad: ‘eithrio’, ‘peidio â chynnwys’, ‘allgau’. Bu’r Cyngor yn neilltuol ‘ddi-ildio’ wrth beidio â darparu agenda Saesneg er gwaethaf cais Mrs X (nad yw’n aelod o’r cyngor, nac ychwaith yn byw o fewn ei ddalgylch), ac roedd hyn wedi achosi ‘i Mrs X ddioddef anghyfiawnder’.
Mae ‘anghyfiawnder’ yn derm â naws penodol iddo ym maes athroniaeth iaith...

Simon Brooks
Mwy